نظم / حوره سپیڅلې

‎نن شپه درځمه خامخا درځمه درځم له تاسره ‎نن شپه؛ زه تر سهاره پورې ‎په وچو شون‌‌‌‌‌‌‌ډو ‎په زخمي ګوتو مې ‎له درده لرې ‎خو

Read More »

خوږمن احساس /سید عبیدالله نادر

دا ســـــــــــــــست بنیاد ، دلتـــــــــه لــــرزان وینمه دانشــــــــــوران ،اخــــــــــــــته په ځــــــــــان وینمه خوږمن احســـــــاس په ورکیـــــــــــــدو دی، زمونږ خـــــــــاوند د درد ،تل پریشـــــــان وینــــــــــــــــمه هر

Read More »

منطق په کومه تله تلو؟

 ليکوال: عبدالحق سلامزوی منطق هغه پوهه او اصول دي چې يوه خبره يا موضوع راباندې بې له کوم اعتراض او مخالفته مني. کله چې کومه

Read More »